THÔNG TIN TRA CỨU
Năm học:
Học kỳ:
Tuần học:
Chọn ngày:
1   1226
Thứ \ Tiết
Tiết 1
6h40
Tiết 2
7h30
Tiết 3
8h30
Tiết 4
9h20
Tiết 5
10h20
Tiết 6
11h10
Phòng
Tiết 7
12h30
Tiết 8
13h20
Tiết 9
14h20
Tiết 10
15h10
Tiết 11
16h10
Tiết 12
17h10
Buổi Tối
17h50 đến 20h20
Thứ 2 (19/03/2018)
TTH/BT toán TCNC (3t)
SH/Thực vật DT học (3t)
B 37
VL/Quang ĐT bán dẫn (2t)
VL/KT PT vật liệu (3t)
ĐC/Địa chất đới ven biển (3t)
C 22
H/Phổ nghiệm A (3t)
KVL/VL Màng mỏng (3t)
SH/CNSH&TPCN (3t)
C 23
ĐC/ Đo vẽ bản đồ (6t)
16HCB/Thiết kế GD(4t)
16CK2/HĐH (3t)
16CK2/CCụ KCPM (3t)
C 31
CNT/TH2015/31/PT&QL YC PM (3t)
SH/Hóa sinh y học nghi(3t)
VL/Tín hiệu&phân tích mạch (3t)
C 32
CNT/TH2015/32/PT&QL yêu cầu PM (3t)
16CK4/CCụ KCPM (3t)
CNT/TH14/3/Thiết kế giao diện (3t)
C 33
CNT/Toán Ứng dụng và thống kê (3t)
17CK1/KNSB Cáo (3t)
H/Cơ chế phản ứng (3t)
H/Phân tích sắc khí (3t)
C 41
SH/ỨD CNSH trong chọn giống VN (3t)
15CK2/Pháp luật ĐC (3t)
15CK2/Tư THCM (3t)
C 42
15CK2/PT ƯD CSDL2 (3t)
SH/Miễn dịch bệnh (3t)
CNT/TH2015/Logic&Tính toán (3t)
C 43
SH/CN TBG (3t)
KMT/Sản xuất nước sạch (3t)
TTH/Bất đẳng thức biến phân (4t)
E 301
KVL/CN TH&TC Polymer (3t)
KVL/BT Polymer (3t)
SH/CNSH vi sinh vật PT&ƯD (3t)
KMT/QHSDBV đất đai (3t)
E 302
TTH/Tài chính nâng cao (4t)
H/Hợp chất TN (3t)
E 401
KMT/SX Sạch hơn (3t)
SH/Sinh hoa học TV (3t)
E 402
SH/NVĐM TST&TNSV (3t)
SH/Vi sinh thực phẩm (3t)
E 403
H/Phổ nghiệm B (3t)
Thi/ĐT,Q-LT,NT (4t)
16CK1/CCụ KCPM (3t)
16CK1/HĐH (3t)
E 404
KMT/Mạng lưới cấp thoát nước (3t)
CNT/TH2015/4/Kiến tập nghề nghiệp (3t)
F 111
Cơ chế phản ứng 2/15TN Hóa (3t)
Cơ chế phản ứng 1/15TN Hóa(3t)
F 204
H/Pháp văn 7/14 Pháp hóa(3t)
SH/Chỉ thị sinh học (3t)
H/Tổng hợp Polymer (2t)
H/KT GC Polymer (3t)
F 205A
VL/Thông tin&xử lý tín hiệu (3t)
KMT/Phân tích hệ thống (3t)
NN (4t)
ĐC/ĐCCT Động lực (3t)
ĐC/Thổ chất học (3t)
F 205B
ĐC/ĐCCT Động lực (3t)
ĐC/Thổ chất học (3t)
NN (4t)
HD/GAP MAT SV(3t)
F 300
CNTN2015/Bảo mật CSDL (3t)
TTH/Phương pháp toán 2 (4t)
F 301
CNT/TH2015/1/AT&BM DL trong HTTT (3t)
CNT/TH2015/Kiến tập nghề nghiệp (3t)
SH/HT học ĐV (3t)
KMT/Quá trình biển&đới bờ (3t)
F 302
ĐT/ANM (3t)
ĐT/TKHTTCHIP&KĐ (3t)
F 303
ĐT/VIĐK&ƯD (3t)
SH/CNSH vi sinh vật (3t)
NN(4t)
CNT/TH2015/2/Máy học TK(3t)
CNT/TH2015/2/Xử lý ảnh (3t)
F 304
Đc/Địa chất các mỏ khoáng (3t)
ĐC/PPNCKV Quặng (3t)
NN (4t)
KVL/Công nghệ mô (3t)
KVL/phức chất phưc cơ kim (3t)
F 305
ĐT/Truyền thông vệ tinh (3t)
Thong ke python (3t)
GĐ 1
Thi/ĐT,Q-LT,NT (4t)
SH/Kiểm nghiệm hóa TP (3t)
GĐ 2
Thong ke python (4t)
H 2